אישור ניהול תקין לשנת 2021

“אישור ניהול תקין” הוא אישור אשר ניתן על ידי רשם העמותות לעמותות שלאחר בדיקה נמצא כי הן עומדת בכל דרישות החוק, ושנכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק את מטרות העמותה.
בשנים האחרונות הפך האישור למעין תו תקן לעמותות, וקבלתו מאפשרת בין היתר קבלת תרומות ומימון לפרויקטים מגורמים ממשלתיים וציבוריים ולבקשת תורמים פרטיים.

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 (לשנים 2014-2019)

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – קובע כי מי שתרם למוסד ציבורי או למספר מוסדות ציבוריים 190 ש”ח ומעלה, נכון ליום 01.01.2015 ,זכאי לזיכוי ממס הכנסה. לאותה השנה. סכום התרומה המזכה בהטבה מתעדכן מפעם לפעם. ההטבה ניתנת גם עבור מספר תרומות נפרדות, בתנאי שהן מסתכמות יחד לסכום של 190 ש”ח לפחות ושהן ניתנו לגופים שהוכרו כ”מוסד ציבורי”. אישור זה ניתן לעמותות בעלות אישור ניהול תקין. כמו עמותה רשומה (ע”ר) או חברה לתועלת הציבור (חל”צ). התרומה מוכרת לצרכי מס אם היא ניתנה למוסד שקיבל אישור לפי סעיף 46. הזיכוי הוא בגובה 35% מסך התרומה לאדם.

אישור ניהול פנקסים וחשבונות לשנים 2016-1017